REGULAMIN BERLIGO.COM/PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O WYKONANIE TŁUMACZENIA
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TŁUMACZENIE
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY TŁUMACZENIA
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO:
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://berligo.com/pl prowadzony jest przez Berligo Sp. z o.o. ul. Brzeźna 18/4, 90-303 Łódź, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7252146209, REGON 365168780, adres poczty elektronicznej: biuro@berligo.com.

1.2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 8 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3.Postanowienia Regulaminu dotyczące Usługobiorcy i/lub Klienta odnoszą się również do Usługobiorcy Biznes i/lub Klienta Biznes, chyba że postanowienia Regulaminu wyraźnie stanowią inaczej.

1.4.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.5.Definicje:
 1. CENNIK – cennik Tłumaczenia dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Cennik
 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy utworzenie Konta.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wgranie plików z tekstem, które mają być przedmiotem Tłumaczenia oraz uzyskanie Wyceny Tłumaczenia.
 5. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę wykonania Tłumaczenia z Usługodawcą.
 6. KLIENT BIZNES – (1) Klient będący osobą fizyczną, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będący w tym wypadku konsumentem), a także bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej, (2) Klient będący osobą prawną albo (3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 7. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 8. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór funkcjonalności określonych w załączniku numer 1 do Regulaminu oraz zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, udostępnianych poprzez Serwis Internetowy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 9. KONTO BIZNES – Konto, które może być utworzone przez Usługobiorcę Biznes.
 10. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 12. SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://berligo.com/pl.
 13. TŁUMACZ – Tłumacz Zwykły albo Tłumacz Przysięgły w zależności od rodzaju Tłumaczenia.
 14. TŁUMACZ ZWYKŁY – tłumacz sporządzający Tłumaczenie Zwykłe tekstu dostarczonego przez Klienta.
 15. TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY – tłumacz przysięgły w rozumieniu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 273, poz. 2702 ze zm.) sporządzający Tłumaczenie Przysięgłe tekstu dostarczonego przez Klienta.
 16. TŁUMACZENIE – Tłumaczenie Zwykłe albo Tłumaczenie Przysięgłe w zależności od rodzaju Tłumaczenia zleconego przez Klienta.
 17. TŁUMACZENIE ZWYKŁE – sporządzenie tłumaczenia tekstu (niebędące Tłumaczeniem Przysięgłym) dostarczonego przez Klienta przez Tłumacza Zwykłego.
 18. TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE – sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia tekstu dostarczonego przez Klienta przez Tłumacza Przysięgłego.
 19. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 20. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 21. USŁUGOBIORCA BIZNES – (1) Usługobiorca będący osobą fizyczną, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będący w tym wypadku konsumentem), a także bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej, (2) Usługobiorca będący osobą prawną albo (3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 22. USŁUGODAWCA – Berligo Sp. z o.o. ul. Brzeźna 18/4, 90-303 Łódź, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7252146209, REGON 365168780, adres poczty elektronicznej: biuro@berligo.com
 23. WYCENA – Wycena Automatyczna albo Wycena Przez Administratora w zależności od rodzaju Wyceny wybranej przez Klienta.
 24. WYCENA AUTOMATYCZNA – wycena Tłumaczenia automatycznie sporządzana zgodnie z Cennikiem w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta. Wycena uzależniona jest od ilości znaków tekstu będącego przedmiotem Tłumaczenia, języka źródłowego Tłumaczenia oraz języka docelowego Tłumaczenia.
 25. WYCENA PRZEZ ADMINISTRATORA, WYCENA ADMINISTRATORA – wycena Tłumaczenia sporządzana przez Usługodawcę zgodnie z Cennikiem po wypełnieniu Formularza Zamówienia przez Klienta. Wycena uzależniona jest od ilości znaków tekstu będącego przedmiotem Tłumaczenia, języka źródłowego Tłumaczenia oraz języka docelowego Tłumaczenia.
 26. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy wykonania Tłumaczenia z Usługodawcą.

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

2.1.W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji (dostępnego na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Zarejestruj się”) oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
 2. Konto może zostać utworzone również poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Konto zostaje utworzone.
  1. Konto Biznes – korzystanie z Konta Biznes możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków– (1) wypełnieniu przez Usługobiorcę Biznes Formularza Rejestracji (dostępnego na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Berligo dla biznesu”) i (2) kliknięciu pola „Wyślij” oraz (3) po akceptacji utworzenia Konta Biznes przez Usługodawcę (akceptacja następuje w terminie do 2 Dni Roboczych). W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę Biznes następujących danych Usługobiorcy Biznes: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz miesięczna liczba dokumentów do Tłumaczenia.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@berligo.com lub też pisemnie na adres: ul. Brzeźna 18/4, 90-303 Łódź.
 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wyboru przez Usługobiorcę rodzaju Tłumaczenia na stronie Serwisu Internetowego. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Tłumaczenia: rodzaj Tłumaczenia, język źródłowy Tłumaczenia, język docelowy Tłumaczenia, rodzaj Wyceny, tekst lub pliki z tekstem, które mają być przedmiotem Tłumaczenia, miejsce dostawy Tłumaczenia (dotyczy Tłumaczenia Przysięgłego).
 5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  1. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 6. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez _____________ lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@berligo.com lub też pisemnie na adres:ul. Brzeźna 18/4, 90-303 Łódź.
2.2.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 2.3.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O WYKONANIE TŁUMACZENIA

3.1.Umowa o wykonanie Tłumaczenia jest zawierana między Klientem, a Usługodawcą.

3.2.Zawarcie umowy o wykonanie Tłumaczenia między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.3 Regulaminu.

3.3.Wycena Tłumaczenia podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Tłumaczenia będącego przedmiotem umowy o wykonanie Tłumaczenia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową o wykonanie Tłumaczenia.

3.4.Procedura zawarcia umowy o wykonanie Tłumaczenia za pomocą Formularza Zamówień
 1. Zawarcie umowy o wykonanie Tłumaczenia między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta Wyceny Automatycznej – po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa o wykonanie Tłumaczenia między Klientem, a Usługodawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta Wyceny Przez Administratora – po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie (w terminie do 1 Dnia Roboczego) sporządza Wycenę Administratora i przesyła ją Klientowi do akceptacji. Wycena Administratora może być zaakceptowana przez Klienta w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Klient może dokonać akceptacji Wyceny Administratora poprzez przesłanie Usługodawcy stosownego oświadczenia lub poprzez dokonanie płatności zgodnie z otrzymaną Wyceną Administratora. Z chwilą otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Klienta o akceptacji Wyceny Administratora lub płatności zgodnie z Wyceną Administratora zostaje zawarta umowa o wykonanie Tłumaczenia między Klientem, a Sprzedawcą.
3.5.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. i 3.4.3 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Sprzedawcy.

4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TŁUMACZENIE

4.1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.
 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
4.2.Termin płatności:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY TŁUMACZENIA

5.1.Dostawa Tłumaczenia przesyłką kurierską do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Tłumaczenia (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Serwisu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2.Dostawa Tłumaczenia przesyłka elektroniczną do Klienta jest bezpłatna.

5.3 Usługodawca przetrzymuje dokumenty w formie elektronicznej nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy.

5.4.Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
 1. Przesyłka kurierska.
 2. Przesyłka elektroniczna.
5.5.Termin dostawy Produktu do Klienta uzależniony jest od ilości znaków tekstu będącego przedmiotem Tłumaczenia i wynosi dla Tłumaczeń o ilości znaków do 1125 w przypadku przesyłki kurierskiej do 7 Dni Roboczych, a w przypadku przesyłki elektronicznej do 2 Dni Roboczych. Termin dostawy ulega wydłużeniu o jeden Dzień Roboczy za każde rozpoczęte kolejne 1125 znaków. Początek terminu dostawy Tłumaczenia do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Usługodawcy.

6.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO:

6.1. Usługobiorcy/klientowi przysługuje prawo do reklamacji do 14 dni po odebraniu zlecenia. Po upływie 14 dni, zlecenie uznaje się za zrealizowane bez zastrzeżeń. Usługobiorcy/klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów, rekompensaty, ani wykonania usługi ponownie po upływie 14 dni bez złożenia reklamacji.

6.2.Reklamacje związane z umową o wykonanie Tłumaczenia, ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Internetowego Usługobiorca i/lub Klient może składać na przykład:

6.3.pisemnie na adres: ul. Brzeźna 18/4, 90-303 Łódź;

6.4.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@berligo.com;

6.5.w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Kontakt”.

6.6.Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.7.Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
 1. pisemnie na adres: ul. Brzeźna 18/4, 90-303 Łódź;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@berligo.com;
7.2.Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

7.3.W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

7.4.Usługodawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy do Klienta, na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.

7.5.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.3; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

8.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

8.1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

8.2.Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o wykonanie Tłumaczenia zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy o wykonanie Tłumaczenia w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

8.3.W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8.4.Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy o wykonanie Tłumaczenia, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim. 9.2.Zmiana Regulaminu:
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa o wykonanie Tłumaczenia) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o wykonanie Tłumaczenia.
9.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – FUNKCJONALNOŚCI KONTA